Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

VZN

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE o poskytovaní opatrovateľskej služby

Schválené: 9.5.2014

Vyhlásené: 9.5.2014

Účinnosť: 26.5.2014

Platné do: 31.12.2015

Nahradené: 43/2011

Obecné zastupiteľstvo v Horných Štitároch na základe par. 4 ods. 3 písm. p/,  par. 6 a par. 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a s použitím ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

 

v y d á v a

pre územie obce Horné Štitáre toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 3/2014
o poskytovaní opatrovateľskej služby

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť Obce Horné Štitáre vo veciach:

rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
poskytovania opatrovateľskej služby prijímateľovi sociálnej služby,
spôsobu  určenia a výšky  úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.

Prijímateľom opatrovateľskej služby je fyzická osoba podľa § 3 ods. 2 zák. č. 448/2008 Z. z.

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

v znení neskorších predpisov.

   

Článok 2

Opatrovateľská služba

 

1.  Obec Horné Štitáre  poskytuje opatrovateľskú službu ako sociálnu službu v zmysle § 41 zák.NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

2. Opatrovateľská služba je sociálna  služba  poskytovaná fyzickej osobe, ktorá :

je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona,
je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju  domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona.

3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona. Rozsah úkonov na 

základe sociálnej posudkovej činnosti určuje Obec Horné Štitáre v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona, ak sa poskytovateľ sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

4. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný  príspevok na  opatrovanie (podľa zák. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
ktorej sa poskytuje peňažný  príspevok na osobnú asistenciu  podľa zák. č. 447/2008 Z.z.,
ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie  z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

5. Ustanovenie odseku 4 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe :

    a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom   

        zariadení,

    b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,

ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zák. č. 447/2008 Z. z., sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac 8 hodín mesačne. 

 

Článok 3

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

 

Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína  na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ( § 92 zákona).
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1 sa podáva Obci Horné Štitáre.
Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje :

meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa má posudzovať,
dátum narodenia,
adresa pobytu,
rodinný stav,
štátne občianstvo,
druh sociálnej služby,
formu sociálnej služby.

5. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

6.  Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia § 48 až 51 zákona.

7.  Obec Horné Štitáre  na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje

stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej  fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určenia  rozpätia podľa prílohy č.3 písm. B,
návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na návrhy a potreby fyzickej osoby uvedenej v § 50 ods.9,
určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 

8.  Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže Obec Horné Štitáre  použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu posudok vydaný  mestom      Topoľčany alebo inou obcou ( §92 ods. 9 zákona).

9. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné      právne predpisy o správnom konaní.

10. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje Obec Horné Štitáre,  ktoré eviduje a vedie celú spisovú agendu.

11. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za mesto ako správny orgán primátor mesta    v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

Článok 4

Poskytovanie opatrovateľskej služby 

 

1.  Podmienkou poskytovania  opatrovateľskej služby je právoplatné  rozhodnutie o odkázanosti  na poskytovanie sociálnej služby.

2. Obec Horné Štitáre poskytuje opatrovateľskú službu ako terénnu formu sociálnej služby    poskytovanú fyzickej osobe v jej domácom prostredí.

3. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na  tento druh sociálnej služby.

4. Opatrovateľská služba je poskytovaná Obcou Horné Štitáre aj na zabezpečenie     odľahčovacej služby podľa § 54 zákona o sociálnych službách.

5. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť Obci Horné Štitáre do 8 dní zmeny    v skutočnostiach  rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi     sociálnej služby zmeny  v príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na platenie     úhrady za sociálnu službu. Rovnako je povinný na výzvu Obce Horné Štitáre osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu,  a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak mesto neurčilo  dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, mesto rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok  upozornená.

6.Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 (zaopatrené plnoleté deti

a rodičia) sú povinní oznámiť výšku svojich príjmov a čestným  vyhlásením preukázať výšku

úspor a hodnotu majetku a ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku,

ktoré sú rozhodujúce na platenie sumy úhrady za sociálnu službu a umožniť znalcovi vykonať    obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku. Ak prijímateľ sociálnej služby    a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 nesplnia povinnosť podľa prvej vety tohto odseku,    Obec Horné Štitáre nie je povinná pri určení sumy úhrady za sociálnu službu postupovať podľa    príslušných ustanovení článku 6 tohto VZN  o právnej ochrane občana pri platení úhrady (§ 93 zákona ods. 4 zákona).

 

Článok  5

Úhrada za opatrovateľskú  službu, spôsob jej určenia a platenia

 

1.  Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú  službu podľa  svojho príjmu a majetku v sume určenej Obcou Horné Štitáre ako poskytovateľom sociálnej      služby (§ 72 ods. 1 a ods. 8 zákona). Na preukazovanie majetku na účely platenia úhrady za      poskytovanú sociálnu službu sa primerane použijú odseky 11 až 18 § 72 zákona.

 2. Výšku úhrady  za opatrovateľskú  službu určuje Obec Horné Štitáre v sume  

 

                                      1,00 € za 1 hodinu poskytovanej služby

 

     podľa§ 72 ods. 2 zákona č.448/2008 Z.z. v platnom znení.

 

3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ podľa skutočného rozsahu poskytnutých      hodín za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15.    dňa nasledujúceho mesiaca.                     

4. Rozsah poskytovania opatrovateľskej služby a podmienky úhrady si klient dohodne     s Obcou Horné Štitáre  v zmluve  o poskytovaní sociálnej služby.

 

Článok 6

Právna ochrana občana pri platení úhrady

 

1. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať    mesačne z jeho príjmu najmenej 1,4 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú    fyzickú osobu  (zák. č. 601/2003 Zb. v znení neskorších predpisov) (§ 73 ods. 1 zákona).

2. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem     je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odseku 1 ( § 73 ods. 6 zákona).

3. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší,     ako je suma ustanovená v odseku  1. a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady     za sociálnu službu (§ 73 ods. 7 zákona).

4. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba;     odsek 1 sa nepoužije. Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť s Obcou Horné Štitáre  zmluvu o platení úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu ( § 73 ods. 9).

5. Ak podľa odseku 1  nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za    opatrovateľskú službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené     plnoleté deti a rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava s      príjmom prijímateľa sociálnej služby; zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom po    zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,65 násobok  sumy životného     minima. Zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia môžu uzatvoriť s Obcou Horné Štitáre písomnú     zmluvu o  platení úhrady za sociálnu službu ( § 73 ods. 10 zákona).

6. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 5., Obec Horné Štitáre vydá rozhodnutie     o povinnosti týchto fyzických osôb zaplatiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za     prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu     alebo jej  časť.

7. Ak podľa odseku 1  nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za     sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom     alebo rodičom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu     alebo jej časť je pohľadávka Obce Horné Štitáre, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o     dedičstve ( § 73 ods. 13  zákona).

 

Článok 7

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 

 1. Obec Horné Štitáre poskytuje opatrovateľskú službu na základe  zmluvy  o poskytovaní sociálnej služby.  Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená spôsobom,     ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný (§ 74 ods. 1 a ods. 2  písm. d) zákona v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka).

2. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej  služby,  je povinná podať písomnú      žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Mestu Topoľčany, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v § 74 ods. 3 zákona.

3.  Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje náležitosti uvedené v § 74 ods. 7 zákona.

4.  Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, je      možné tieto skutočnosti zmeniť  dodatkom k zmluve,  ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli (§ 74 ods. 11 zákona), prípadne je možné zmluvu vypovedať  tak, ako je uvedené v  § 74 ods. 13 – 15 zákona.

5. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady  a platenie úhrady za sociálnu  službu – opatrovateľskú službu podľa § 73 zákona, Obec Horné Štitáre a prijímateľ sociálnej    služby sú povinní uzatvoriť  dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ( § 74 ods. 12  zákona).

 

Článok 8

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa VZN Obce Horné Štitáre o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 43/2011, a to dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 3./2014.

 

Článok 9

Záverečné ustanovenie

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Štitáre  o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 3/2014 bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Horných Štitároch dňa 9. 5.2014 a nadobúda platnosť a účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.                                                                                               

 

 

                                                                         

 

                                                                                  Mgr. Martin Fulka

                                                                     starosta obce 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený: 9.4.2014

Návrh VZN zvesený:9.4.2014

VZN schválené dňa: 9.5.2014

VZN vyvesené dňa: 9.5.2014

VZN zvesené dňa:26.5.2014

VZN účinné od: 26.5.2014


webygroup

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Upozornenie!!!

Upozornenie - separovanie a ukladanie odpadov!

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - stavebné práce

Obecná knižnica

Obecná knižnica Horné Štitáre

PROJEKT - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre"

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Obchodná verejná súťaž - predaj obecných stavebných pozemkov

Nová IBV - nové obecné stavebné pozemky na IBV

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre


6442600

Úvodná stránka