Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Štitáre č. 5/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 15.12.2012

Vyhlásené: 15.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013


Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Štitáre č. 5/2013
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady


Obec Horné Štitáre, Obecné zastupiteľstvo v Horných Štitároch v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Horné Štitáre

§ 1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2
Základné ustanovenie
Obec Horné Štitáre týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2013 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 3
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z..
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

§ 4
Sadzby poplatku
1. Obec Horné Štitáre stanovuje sadzbu poplatku 0,038 EUR za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu.
2. Obec Horné Štitáre stanovuje sadzbu poplatku 0,11 EUR na kalendárny deň pre fyzickú osobu – podnikateľa  a právnické osoby.


§ 5
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím - platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

§ 6
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností a pod.)

§ 7
Zníženie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Horné Štitáre.
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Horné Štitáre, a to :
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 8
Odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Horné Štitáre.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Horné Štitáre, a to :
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 9
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Štitáre č. 42.

 

§ 11
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Horných Štitároch sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2012 uznesením č.   31/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013.


      
          Mgr. Martin Fulka
                                                                                         starosta obce

Vyvesené: 15. 12. 2012
Zvesené: 30. 12. 2012


webygroup

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Upozornenie!!!

Upozornenie - separovanie a ukladanie odpadov!

Výlet - Východné Slovensko

18.10.2019 - 20.1.02019 - Výlet - Východné Slovensko

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - stavebné práce

Obecná knižnica

Obecná knižnica Horné Štitáre

PROJEKT - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre"

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Obchodná verejná súťaž - predaj obecných stavebných pozemkov

Nová IBV - nové obecné stavebné pozemky na IBV


6554970

Úvodná stránka