Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Štitáre č. 4/2013 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

Schválené: 15.12.2012

Vyhlásené: 15.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013


Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Štitáre č. 4/2013
o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje


Obec Horné Štitáre, Obecné zastupiteľstvo v Horných Štitároch v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 59 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Horné Štitáre

§ 1
Úvodné ustanovenia
Základné náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v § 52 až 59 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2
Základné ustanovenia
Obec Horné Štitáre ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1. 1 2013  miestnu daň za nevýherné hracie prístroje.

§ 3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za nevýherné hracie prístroje podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 59 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

§ 4
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 40,00 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 5
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov:
a) výrobné číslo prístroja
b) dátum začatia prevádzkovania prístroja
c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam evidencie nevýherných hracích prístrojov.
3. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.

§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Štitáre č. 42.

§ 7
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Horných Štitároch sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2012 uznesením č. 31/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013.
        


           Mgr. Martin Fulka
                  starosta obce  
Vyvesené: 15. 12. 2012
Zvesené: 30. 12. 2012
 


webygroup

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Upozornenie!!!

Upozornenie - separovanie a ukladanie odpadov!

Výlet - Východné Slovensko

18.10.2019 - 20.1.02019 - Výlet - Východné Slovensko

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - stavebné práce

Obecná knižnica

Obecná knižnica Horné Štitáre

PROJEKT - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre"

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Obchodná verejná súťaž - predaj obecných stavebných pozemkov

Nová IBV - nové obecné stavebné pozemky na IBV


6551330

Úvodná stránka