Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Štitáre č. 3/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Schválené: 15.12.2012

Vyhlásené: 15.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Štitáre č. 3/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva


Obec Horné Štitáre, Obecné zastupiteľstvo v Horných Štitároch v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Horné Štitáre

§ 1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 až 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2
Základné ustanovenie
Obec Horné Štitáre ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2013 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.

§ 3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

§ 4
Vymedzenie predmetu dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce,
      alebo parkovacie miesto.
3. Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie:
      umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia,     
      predajného zariadenia, umiestnenie skládky.
§ 5
Sadzby dane
1. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
a) 0,0035 € za trvalé užívanie verejného priestranstva
b) 0,035 € za osobitné užívanie verejného priestranstva

§ 6
Náležitosti oznamovacej povinnosti
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. V oznámení daňovník uvedie:
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania verejného priestranstva.

§ 7
Oslobodenie od dane
Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:
a) akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely
b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného
c) predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných trhoch
d) akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec
e) umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov na území obce


§ 8
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Štitáre č. 42.

§ 10
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Horných Štitároch sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2012 uznesením č. 31/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013.

 

           Mgr. Martin Fulka
           starosta obce

 

Vyvesené: 15. 12. 2012
Zvesené:  30. 12. 2012


webygroup

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Upozornenie!!!

Upozornenie - separovanie a ukladanie odpadov!

Výlet - Východné Slovensko

18.10.2019 - 20.1.02019 - Výlet - Východné Slovensko

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - stavebné práce

Obecná knižnica

Obecná knižnica Horné Štitáre

PROJEKT - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre"

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Obchodná verejná súťaž - predaj obecných stavebných pozemkov

Nová IBV - nové obecné stavebné pozemky na IBV


6551331

Úvodná stránka