Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Štitáre č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľností

Schválené: 15.12.2012

Vyhlásené: 15.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013


Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Štitáre č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľností


Obec Horné Štitáre, Obecné zastupiteľstvo v Horných Štitároch v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce   Horné Štitáre
Časť I.
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2
Základné ustanovenie
1. Obec Horné Štitáre ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2013 miestnu daň z nehnuteľností.
2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z..

§ 3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Časť II.
Daň z pozemkov

§ 4
Hodnoty pozemkov
Správca dane ustanovuje na území obce Horné Štitáre hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) 0,7086 EUR / m2 – orná pôda
b) 0,2237 EUR / m2 – trvalé trávne porasty
c) 1,32 EUR / m2 – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
d) 13,27 EUR / m2 – stavebné pozemky.

§ 5
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Horné Štitáre, okrem sadzby určenej podľa ods. 2/ a 3/ tohto paragrafu ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,40 %
b) záhrady 0,25 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,50 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,40 %
e) stavebné pozemky 0,25 %.

Časť III.
Daň zo stavieb

§ 6
Sadzba dane
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) 0,0495 EUR za stavby na bývanie  a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,0495 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,165 EUR za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) 0,165 EUR za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
e) 0,663 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) 0,663 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) 0,495 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

Časť IV.
Daň z bytov

§ 7
Sadzba dane
a) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov je 0,0495 EUR
za každý aj začatý m2 podlahovej plochy.

Článok V.
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

§ 8
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
c) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
e) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
2. Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:
a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam
b) stavby užívané na účely sociálnej pomoci
3. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie, byty a garáže vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
§ 9
Zrušovacie ustanovenia
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce  Horné Štitáre č. 42

§ 10
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Horných Štitároch sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2012 uznesením č. 31/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

       

                Mgr. Martin Fulka
            starosta obce
Vyvesené: 15. 12. 2012
Zvesené:   30. 12. 2012
 


webygroup

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Upozornenie!!!

Upozornenie - separovanie a ukladanie odpadov!

Výlet - Východné Slovensko

18.10.2019 - 20.1.02019 - Výlet - Východné Slovensko

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - stavebné práce

Obecná knižnica

Obecná knižnica Horné Štitáre

PROJEKT - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre"

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Obchodná verejná súťaž - predaj obecných stavebných pozemkov

Nová IBV - nové obecné stavebné pozemky na IBV


6554888

Úvodná stránka