Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

Štatút obce

ŠTATÚT OBCE HORNÉ ŠTITÁRE

ŠTATÚT OBCE HORNÉ ŠTITÁRE

 

            Obecné zastupiteľstvo v Horných Štitároch na základe zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov    v y d á v a    pre katastrálne územie obce Horné Štitáre tento

 

ŠTATÚT OBCE

 

HORNÉ ŠTITÁRE

 

Prvá hlava

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

Štatút obce  Horné Štitáre upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, rieši tiež širšie vzťahy obce.
Štatút obce Horné Štitáre je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce

 

Obec Horné Štitáre je samostatný, samosprávny územný celok Slovenskej republiky

združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.                                                                      

Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi

finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

 

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 

Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností.
Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Na samospráve obce sa má právo podielať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok.
Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou.

 

 

 

 

 

 

§ 4

Samospráva obce

 

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a/ orgánov obce,

b/ hlasovaním obyvateľov obce,

c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce.

2.     Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne      

        záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.

 

Druhá hlava

MAJETOK OBCE

§ 5

 

Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky

pohľadávky a iné majetkové práva obce. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely, je verejne prístupný a možno ho obvyklým

spôsobom  používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov

a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

Evidenciu o stave a pohybe majetku vedie obecný úrad.
Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

§ 6

 

Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom

obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby ŽP.

Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďo-

vať, chrániť a zhodnocovať.

       Sú povinné najmä:

       a/ udržiavať a užívať majetok,

       b/ chrániť majetok pred poškodením, zničením,

       c/ používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku,

       d/ viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

V majetkových veciach obce koná v jej mene  starosta obce.
 

§ 7

 

        Na používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§ 8

         Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce“, ktoré schvaľuje OZ.

 

 

Tretia hlava

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

 

§ 9

Financovanie

 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.
Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov s inými právnickymi a fyzickými

osobami.

Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo ŠR SR. 

 

§ 10

Rozpočet

 

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie

jedného kalendárneho roka a schvaľovaný OZ.

Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej

tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť §9 ods. 3.

Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria

najmä príjmy z miestnych daní a poplatkov. Výdavkovú časť obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, údržbu majetku obce a investičné výdavky.

4.    Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o                                                                                                                                                     

vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.

5.    Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o

finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou, vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – rozpočtovými pravidlami SR na tento rok.

Obec môže využívať ekonomické nástroje ako regulatíva na podporu a ochranu ŽP.
Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov 

obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje OZ.

Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.

 

§ 11

Rozpočtové provizórium

 

Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom

rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

 

Štvrtá hlava

Orgány obce Horné Štitáre

§ 12

Základné ustanovenia

 

Orgánmi obce sú:

a/ obecné zastupiteľstvo,

b/ starosta obce.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo

 

Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a

kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

 

§ 13

Obecné zastupiteľstvo

 

 Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených priamych voľbách obyvateľmi obce.
Obecné zastupiteľstvo v Horných Štitároch má 5 poslancov.
Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného

zastupiteľstva.

 

§ 14

Úlohy obecného zastupiteľstva

 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a

vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva najmä prípravu a obsah

rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania a  prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok OZ.

 

§ 15

Starosta obce

 

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta obce, ktorého volia

obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa končí zvolením nového starostu obce a zložením sľubu.

2.    Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v       

       pracovnoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce,      

       v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta obce najmä:

a/ zvoláva a vedie zasadnutia OZ,

b/ vykonáva obecnú správu,

c/ zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým

    osobám,

d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom,

    alebo inými rozhodnutiami OZ vyhradené OZ,

e/ uschováva obecnú zástavu a používa obecné insígnie,

f/  podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obec a uznesenia OZ.

Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia OZ ak sa domnieva, že odporuje

zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

 

 

 

 

 

 

§ 16

Zástupca starostu

 

Starosta má jedného zástupcu z poslancov OZ.
Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie
Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu

a/ zvoláva a vedie zasadnutia OZ,

b/ nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu,

c/ vykonáva bežné úlohy súvisiace s činnosťou OZ a so zabezpečením chodu obecného

    úradu.

Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok

Obecného úradu.

 

§ 17

Hlavný kontrolór obce

 

Hlavný kontrolór najmä

a/ vykonáva kontrolu:

nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol obci

zverený,

účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,
čerpania rozpočtu a jeho zmien a záverečného účtu,
správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo,

poskytnutých fondov a dotácií,

           b/ preveruje:

tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,
možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

            c/ vypracúva odborné stanoviská:

k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom

zastupiteľstve.

Pri vykonávaní činnosti hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
Hlavného kontrolóra do funkcie volí OZ.
Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný OZ, ktorému je povinný jedenkrát

ročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako

aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií.

 

§ 19

Obecný úrad

 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zložený z

pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s 

plnením úloh samosprávy obce najmä:

zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OZ,
pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom, daňovom a poplatkovom

konaní,

vykonáva nariadenia obce, uznesenia OZ a rozhodnutia starostu,
koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na

obec.

Prácu obecného úradu vedie starosta obce.

 

§ 20

Obecný požiarny zbor

 

V Horných Štitároch pôsobí Obecný požiarny zbor, ktorý zriaďuje Obecné

zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo tiež určuje jeho organizáciu, objem mzdových

prostriedkov a rozsah technických prostriedkov.

Obecné zastupiteľstvo určuje organizáciu obecného požiarneho zboru s prihliadnutím

na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany.

Na čele obecného požiarneho zboru je veliteľ.

Funkcia veliteľa obecného požiarneho zboru je nezlúčiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva s funkciou v štátnej správe.

Obecný požiarny zbor:

  -   vykonáva hasiace práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc           

     jednotkám požiarnej ochrany,

            -   vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,

            -   podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných

                požiarnych zborov,

            - podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany.

 

Piata hlava

HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE

§ 21

 

Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje

obecné zastupiteľstvo.

 

Šiesta hlava

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE

§ 22

 

1.     Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné       

        zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti.

Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce:

ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce,
ak o to požiada 1/4 poslancov OZ.

Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky

hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade.

O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť

prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.

 

 

Siedma hlava

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 23

Úvodné ustanovenia

 

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
Poslanci dbajú o to, aby všetkou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 24

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 

Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením.
Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.
Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zloženia sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia.

 

§ 25

Práva a povinnosti poslancov

 

Poslanec je oprávnený najmä:

a/ predkladať OZ a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky

    a námety,

b/ požadovať od organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia

    vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

c/ požadovať informácie od osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo 

    veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci.

Poslanec je povinný najmä:

a/ zložiť zákonom predpísaný sľub, na prvom zasadnutí OZ,

b/ zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých

    bol zvolený,

c/ dodržiavať Štatút obce a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva,

d/ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

 

§ 26

Náhrady poslancov

 

Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez porušenia pracovného alebo obdobného

pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada

skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch

vyplývajúcich z pracovného pomeru.

Starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania, sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena /plat/.

 

 

 

Deviata hlava

Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami,

s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

§ 27

 

Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s Okresným a

Ovodným úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi.

Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s

podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami

a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

Desiata hlava

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

§ 28

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 

Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi

spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou.

Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného

obyvateľstva.

Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy

a havárií.

 

Jedenásta hlava

§ 29

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

Štatút obce je základnou právnou normou obce Horné Štitáre. Všetky všeobecne

záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

Zmeny a doplnky tohoto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých

poslancov.

Štatút obce Horné Štitáre bol schválený Obecným zastupiteľstvo v Horných Štitároch

dňa 8.4.2011.

Štatút obce Horné Štitáre nadobúda účinnosť dňom 8.4.2011.

 

 

            V Horných Štitároch, dňa 8.4.2011

 

                                                                                               ………………………………..

                                                                                                          Mgr. Martin Fulka

                                                                                                              starosta obce                                             

 


 

webygroup

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Upozornenie!!!

Upozornenie - separovanie a ukladanie odpadov!

Výlet - Východné Slovensko

18.10.2019 - 20.1.02019 - Výlet - Východné Slovensko

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - stavebné práce

Obecná knižnica

Obecná knižnica Horné Štitáre

PROJEKT - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre"

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Obchodná verejná súťaž - predaj obecných stavebných pozemkov

Nová IBV - nové obecné stavebné pozemky na IBV


6554976

Úvodná stránka