Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo v Horných Štitároch na základe § 12 ods.7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 12 Štatútu obce Horné Štitáre vydáva tento

ROKOVACÍ PORIADOK

§ 1
Úvodné ustanovenie

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obecného zastupiteľstva v Horných Štitároch(ďalej len “rokovací poriadok”) upravuje najmä prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva , jeho komisií a iných orgánov, ktoré si zriadi, podmienky a spôsob uznášania sa a prijímania uznesení, nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovanie úloh obecnej samosprávy.
O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zákona o obecnom zriadení, resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že dáva o nich hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.

§ 2
Základné úlohy obecného zastupiteľstva a jeho komisií

Obecnému zastupiteľstvu patrí pôsobnosť a funkcia podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa Štatútu obce Horné Štitáre. Obecné zastupiteľstvo prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach obecného príp. regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje záujem orgánov obecnej samosprávy, alebo občanov obce
Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti a sú stanovené organizačným poriadkom obecného úradu, resp. inými vnútroorganizačnými normami tak, že dáva o nich hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo si môže zriaďovať a zrušiť komisie a iné poradné orgány ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie, ani iné poradné orgány nemajú rozhodovaciu právomoc.
Zložením sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva zanikajú všetky komisie a iné poradné orgány zriadené v predchádzajúcom volebnom období.

ČASŤ I.
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 3
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

Prípravu prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva zabezpečí starosta obce zvolený v predchádzajúcom volebnom období (ďalej len „doterajší starosta“), ktorého funkčné obdobie sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu obce.
Doterajší starosta obce venuje osobitnú pozornosť príprave návrhu programu prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, pričom úzko spolupracuje s novozvoleným starostom obce.
Doterajší starosta obce požiada predsedu miestnej volebnej komisie, aby na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva informoval prítomných o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby novozvoleného starostu.
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách zvoláva doterajší starosta obce najneskôr do 30 dní odo dňa konania volieb.
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorí a vedie až do zloženia sľubu nového starostu obce doterajší starosta obce.
Po schválení programu informuje predseda alebo poverený člen volebnej komisie zasadnutie obecného zastupiteľstva o výsledkoch volieb na funkciu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Následne zloží novozvolený starosta obce do rúk predsedajúceho sľub podľa § 13 ods. 2  zákona. Po zložení sľubu doterajší obce odovzdá novozvolenému starostovi insígnie a vedenie prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Tým sa starosta obce ujíma vedenia prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce následne prečíta znenie sľubu poslanca podľa § 26 zákona.
Poslanci skladajú sľub podpisom pod text sľubu, ktorý je napísaný na osobitnom liste a pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.
Po vykonaní sľubu poslancov novozvolený starosta obce prednesie príhovor.
Po príhovore starosta obce predloží návrh:

na voľbu mandátovej, volebnej a návrhovej komisie,
na poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb., §12,
na voľbu zástupcu starostu obce,
na zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva zohľadňujúci výsledky rokovania novozvolených poslancov.

Poslanci môžu dávať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Voľby prebiehajú  hlasovaním, pričom zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

Pre prvé zasadnutie sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku a metodické návody Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev.

§ 4
Príprava rokovania obecného zastupiteľstva

Prípravu rokovania obecného zastupiteľstva organizuje starosta obce a obecný úrad v súčinnosti s poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom.
Prípravu zasadnutia obecného zastupiteľstva začína starosta obce najmenej 7 dní pred termínom zasadnutia zastupiteľstva a zároveň určí :

miesto, čas a program rokovania,
spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie, prípadne vyžiadanie stanoviska alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu, kto má byť v konkrétnej veci na rokovanie prizvaný.

Materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva sa vypracovávajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenia obecného zastupiteľstva, nariadenia a iné interné právne predpisy.
Obsahujú najmä názov materiálu, text materiálu, návrh na uznesenie, dôvodovú správu, prípadne stanovisko príslušnej  komisie, alebo iného poradného orgánu, stanovisko starostu obce.
Ak je predmetom rokovania nariadenie, Štatút obce, rokovací, organizačný poriadok alebo iný právny predpis, ktorého schválenie podlieha verejnému pripomienkovému konaniu, predloží sa jeho úplné  znenie spolu s vyhodnotením pripomienkového konania.
Spracovateľ podkladov zodpovedá za to, že ich obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva zabezpečuje obecný úrad. Starosta obce stanoví organizačné a technické podmienky predkladania materiálov (lehoty, rozsah a pod.).
Komisie a iné poradné orgány obecného zastupiteľstva sa podieľajú na príprave materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom. Starosta obce stanoví, v ktorých prípadoch je spracovanie materiálov podmienené stanoviskom, resp. vyjadrením príslušnej komisie, alebo iného poradného orgánu.

§ 5
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva

Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli a na webovej stránke obce aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, alebo 24 hodín pred jeho zvolaním, ak ide o mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Prvým vecným bodom rokovania obecného zastupiteľstva je kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Návrh ostatných bodov programu,  ich poradie, predkladá starosta obce, počas jeho neprítomnosti zástupca starostu obce, resp. poverený poslanec na základe vlastných návrhov, odporúčaní predsedov jednotlivých komisií, a jednotlivých poslancov.
Uznesením obecného zastupiteľstva je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.
Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva predsedajúci zasadnutie ukončí.

§ 6
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje ako riadne, v súlade so schváleným plánom práce, alebo ako mimoriadne podľa potreby.
Riadne rokovania obecného zastupiteľstva sa uskutočňujú najmenej raz za tri mesiace, zvyčajne však jedenkrát mesačne a to druhý piatok v mesiaci.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva starosta obce.
Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh, pri slávnostných príležitostiach, alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta obce nezvolá, v takomto prípade ho môže zvolať zástupca  starostu obce alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom v zmysle zákona o obecnom zriadení.

§ 7
Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a obyvateľov obce, hlavného kontrolóra obce a štatutárov rozpočtových a príspevkových organizácií,  na zasadnutie zastupiteľstva sa môžu pozvať ďalšie osoby: zástupcovia vlády SR, poslanci NR SR, zástupcovia štátnych úradov. Okruh osobitne pozvaných na rokovanie obecného zastupiteľstva určí starosta obce po porade so zástupcom starostu obce.
V prípade prerokúvania vecí, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, sa môže obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce uzniesť, že zasadnutie alebo jeho časť bude neverejná. O návrhu sa hlasuje bez diskusie.
Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie obecného zastupiteľstva vedie starosta obce.
Starosta obce otvorí rokovanie v určenú hodinu, najskôr však v čase, keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi obce. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.
V prípade, ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu (pri schvaľovaní uznesení), resp. trojpätinovú väčšinu (pri schvaľovaní všeobecne záväzných nariadení obce), zvolá starosta obce do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.
V úvode rokovania starosta obce oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej komisie, určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.
Pokiaľ je k prerokovávanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány (obecnú radu, komisie obecného zastupiteľstva alebo iný poradný orgán), vypočuje ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci.
Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla stručným referátom starosta obce.
Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia zdvihnutím ruky, prípadne písomne. Starosta obce udeľuje slovo, najprv poslancom v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným prihláseným účastníkom rokovania. O tom, komu sa slovo neudelí, rozhodujú poslanci hlasovaním. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, starosta obce mu slovo vždy udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.
Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím alebo počas rokovania do doby, kým starosta obce neukončí možnosť prihlásiť sa do diskusie. Obecné zastupiteľstvo môže limitovať dĺžku vystúpenia poslancov, aj ostatných diskutujúcich. Po prihlásení sa poslancov a ostatných účastníkov rokovania do diskusie, starosta obce ukončí možnosť prihlásenia sa do diskusie a otvorí rozpravu.
Účastníci nesmú rušiť starostu obce, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. V prípade, že nehovorí k veci, môže mu starosta obce slovo odňať.
Ak predloží starosta obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta obce nemôže pozastaviť.
Každý poslanec má právo na faktickú poznámku. Faktická poznámka má charakter upozornenia, vecného, odborného, časového doplnenia a objasnenia predchádzajúceho diskusného príspevku. Musí vždy korešpondovať s témou aktuálneho diskusného príspevku a nesmie presahovať dĺžku 30 sekúnd. V prípade, že faktická poznámka presiahne zhora uvedený limit, starosta obce odoberie hovoriacemu slovo.
Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec obecného zastupiteľstva. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.
Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva (napr. na slávnostných zhromaždeniach, pri  príležitosti významných osláv v obci, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod.) starosta obce používa obecné insígnie. Pri týchto aktoch môže v zastúpení starostu obce používať insígnie poslanec poverený starostom obce.
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva je prístupná po jej podpísaní  overovateľmi u starostu obce. Po jej úprave v súlade so zákonom NR SR č. 428/2002 o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, sa zverejní na úradnej tabuli obce a tiež na webovej stránke obce po dobu do zverejnenia zápisnice z ďalšieho rokovania obecného zastupiteľstva.
Uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva dostávajú poslanci spolu s pozvánkou a materiálmi na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva.

ČASŤ II.
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE A UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 8
Príprava uznesení obecného zastupiteľstva

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva sa pripravuje súčasne s podkladmi predkladanými obecnému zastupiteľstvu. Za ich včasnú prípravu zodpovedá obecný úrad.
Konečné znenie návrhu uznesenia, upravené podľa priebehu rokovania, predkladá zastupiteľstvu návrhová komisia.
Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne, s menovitým určením nositeľov úloh      z nich vyplývajúcich a s termínom pre ich plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva sa povinnosti spravidla ukladajú obecnému úradu, komisiám, hlavnému kontrolórovi obce, poslancom obecného zastupiteľstva a ďalším subjektom. Starostovi obce sa úlohy uznesením odporúčajú, resp. zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce k rokovaniu alebo ku konaniu v konkrétnej veci.
Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia obce sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení s tým, že obecné zastupiteľstvo, resp. starosta obce môžu v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

§ 9
Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva

Návrhy na uznesenie obecného zastupiteľstva predkladá návrhová komisia. V prípade potreby starosta obce môže poslancom vyhradiť pracovný čas na posúdenie návrhu.
K predloženým návrhom môžu poslanci predkladať pozmeňujúce návrhy, ktoré musia byť formulované jasne, presne a zrozumiteľne, rozsiahlejší pozmeňujúci návrh predkladá jeho navrhovateľ písomne.
Najprv sa hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch. Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky alebo tajne, o čom rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Uznesenie je platné ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Pokiaľ povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí starosta obce.
V prípade, že je predložený návrh uznesenia v dvoch, alebo viacerých variantoch, hlasuje obecné zastupiteľstvo najprv o návrhu predloženom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté.
Keď obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie, alebo ani jeden z navrhovaných variantov, starosta obce navrhne ďalší postup, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
Predkladateľ môže materiál stiahnuť z rokovania do doby, kým starosta obce nepristúpi ku hlasovaniu o návrhu uznesenia.
Počítanie hlasov vykonáva zapisovateľ určený starostom obce a pri tajnom hlasovaní komisia schválená obecným zastupiteľstvom. 
Na potvrdenie uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorého výkon bol pozastavený starostom, je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.
Uznesenie zastupiteľstva  podpisuje starosta obce a členovia návrhovej komisie. Starosta obce podpisuje uznesenie najneskôr do 10 dní odo dňa schválenia.
Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní (§ 12 ods. 6 zákona). Ak je zriadená obecná rada, starosta obce prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady nie je starosta obce viazaný.
Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta obce nemôže pozastaviť.
Podpísané uznesenia obecného zastupiteľstva sa zverejnia spôsobom v obci obvyklým a na webovej stránke obce.

§ 10
Postup prijímania všeobecne záväzných nariadení obce

Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovil osobitný zákon, vydáva obec Všeobecne záväzné nariadenia obce Horné Štitárte (ďalej len „nariadenie“). Na prijímanie nariadení sa vzťahuje § 6 zákona.
Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
Vo veciach, v ktorých plní obec úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
Na prípravu nariadení sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku. Obecné zastupiteľstvo, môže v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný postup.
Návrh nariadenia, o ktorom má obecné zastupiteľstvo rokovať, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu právnické a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to – doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu, Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať.
Návrh nariadenia prerokujú všetky príslušné komisie a rada poslancov. Pripomienky komisií, ako aj pripomienky ostatných osôb, doručené na základe verejného pripomienkového konania, navrhovateľ vyhodnotí a zapracuje do návrhu nariadenia predloženého na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s radou poslancov, alebo s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie pripomienok predloží navrhovateľ poslancom prostredníctvom obecného úradu v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním obecdného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňujúce návrhy. Návrhy musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.
Hlasuje sa verejne alebo tajne, pričom najprv sa hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch.
Nariadenie je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
Schválené nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykonáva vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci a na webovej stránke obce najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti. Okrem toho sa nariadenie zverejní aj na webovej stránke obce.

§ 11
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení

Poslanci obecného zastupiteľstva v úzkej súčinnosti so starostom obce zabezpečujú a kontrolujú plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení  a nariadení obecného zastupiteľstva.
Obecný úrad vytvára podmienky, rozpracúva a vykonáva úlohy stanovené uzneseniami a nariadeniami obecného zastupiteľstva a rozhodnutiami  starostu obce.
Spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva kontrolujú aj komisie a to na úseku, pre ktorý boli zriadené.

ČASŤ III.
INTERPELÁCIE POSLANCOV

§ 12

Poslanci majú právo na zasadnutí interpelovať starostu, klásť otázky starostovi obce, hlavnému kontrolórovi, ostatným odborným pracovníkom vo veciach výkonu ich práce.
V prípade, že obsah prednesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi poskytnúť odpoveď do 30 dní po rokovaní obecného zastupiteľstva.
Interpelujúci poslanec má právo na okamžitú odpoveď v prípade, ak otázku v interpelácii odovzdal písomne už v predstihu minimálne 14 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Ak vysvetlenie, alebo odpoveď na interpeláciu nie je pre interpelujúceho poslanca postačujúca, môže požiadať o doplnenie, resp. postúpenie predmetu interpelácie na jej prešetrenie. Odpoveď o prešetrení záležitosti alebo doplnenie odpovede sa musí poslancovi doručiť do 30 dní po rokovaní obecného zastupiteľstva.
Poslanec je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci.

ČASŤ IV.
ORGANIZAČNO – TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 13

Rokovanie obecného zastupiteľstva, archiváciu a úschovu materiálov, evidenciu uznesení, organizačno – technicky zabezpečuje Obecný úrad.
Obecný úrad vedie evidenciu nariadení obce, dokumentuje ich zmeny, doplnky alebo zrušenie.
Z rokovania obecného zastupiteľstva sa vyhotovuje písomný záznam a zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený program rokovania, prijaté uznesenia a hlasovanie poslancov. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta obce a , určení overovatelia. Zápisnica sa musí vyhotoviť do 10 dní od ukončenia obecného zastupiteľstva.
Zápisnica sa po podpísaní zverejní v súlade s osobitnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov na úradnej tabuli obce po dobu do zverejnenia zápisnice z nasledujúceho rokovania obecného zastupiteľstva a tiež na webovej stránke obce. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina.
Všetky materiály z rokovania obecného zastupiteľstva sa archivujú v súlade s platným Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom obce.

ČASŤ V.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 20
Záverečné ustanovenie

Rokovací poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
Poslanci obecného zastupiteľstva, členovia komisií obecného zastupiteľstva a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sa musia riadiť týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.
Rokovací poriadok prerokovalo a schválilo Obecné zastupiteľstvo v Horných Štitároch na svojom zasadnutí, dňa 8.4.2011.
Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 8.4.2011a týmto dňom sa ruší rokovací poriadok zo dňa 16.1.1995.

V Horných Štitároch, dňa 8.4.2011

 

Mgr. Martin Fulka

Schválené uznesením číslo 5/2011 zo dňa 8.4.2011.

starosta obce


 

webygroup

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Upozornenie!!!

Upozornenie - separovanie a ukladanie odpadov!

Výlet - Východné Slovensko

18.10.2019 - 20.1.02019 - Výlet - Východné Slovensko

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - stavebné práce

Obecná knižnica

Obecná knižnica Horné Štitáre

PROJEKT - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre"

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Obchodná verejná súťaž - predaj obecných stavebných pozemkov

Nová IBV - nové obecné stavebné pozemky na IBV


6554917

Úvodná stránka