Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

Obecný úrad

Adresa Obecného úradu v Horných Štitároch:

Obec Horné Štitáre

Obecný úrad Horné Štitáre

Horné Štitáre 75

956 03

 

 

         

 

Z Á S A D Y

odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Horné Štitáre a ďalších občanov pracujúcich v komisiách Obecného zastupiteľstva a organizačných zložkách obce Horné Štitáre.

 

Článok l

Rozsah platnosti.

 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Horné Štitáre a ďalších občanov za ich prácu v komisiách (ďalej len „pravidlá“) upravujú poskytovanie:

 mimoriadnej odmeny poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu popri pracovnom alebo obdobnom pomere,
mimoriadnej odmeny členovi komisie - neposlancovi za jeho prácu v komisii obecného zastupiteľstva .

 

Článok 2

Mesačné odmeny krátkodobo uvoľneným poslancom.

 

Zástupcovi starostu  sa priznáva mesačná odmena za výkon funkcie  zástupcu starostu, ktorá je vyplácaná mesačne.

Suma mesačnej odmeny je stanovená uznesením obecného zastupiteľstva.
 Poslancom OZ bude vyplácaná odmena za zasadnutie l krát ročne.
 Suma odmeny za zasadnutie je stanovená uznesením OZ.
Za neúčasť na riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa odmena neprítomného poslanca prerozdelí rovnomerne ostatným prítomným poslancom.
Za neúčasť na mimoriadnom zasadnutí OZ sa odmena neprítomného poslanca  kráti  o výšku stanovenú za zasadnutie, odmena sa neprerozdeľuje medzi ostatných prítomných poslancov.

 

Ospravedlniť neúčasť je nutné písomne alebo telefonicky u starostu obce Horné Štitáre najneskôr  v ten deň  pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva.

                                                     

Článok 3

Mimoriadne odmeny krátkodobo uvoľneným poslancom, mimoriadne odmeny členov komisií – neposlancov.

 

Krátkodobo uvoľnenému poslancovi možno okrem mesačnej odmeny priznať mimoriadnu odmenu za výkon funkcie:

                -     zástupcovi starostu obce.

  Sumy mimoriadnych odmien podľa odseku 1 Čl. 3 sú stanovené uznesením obecného zastupiteľstva podľa aktuálnej finančnej situácie obce Horné Štitáre.
   Suma pripadajúca na mimoriadne odmeny pre jednotlivé komisie  je vyčlenená podľa aktuálnej finančnej situácie obce Horné Štitáre a stanovená uznesením obecného zastupiteľstva pre každú komisiu obce Horné Štitáre. Sumy mimoriadnych odmien podľa odseku 3 , čl. 3 navrhuje starosta obce Horné Štitáre.
   Mimoriadne odmeny podľa ods. 1 až 3 , Čl. 3 sú vyplácané raz za rok,

  a zástupcovi starostu obce mesačne.

 

 

Zásady  odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Horných Štitároch schválené dňa 7.1.2011 uznesením  č. 2/2011.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Mgr. Martin Fulka

                                                                                                                starosta obce


 

webygroup

dnes je: 17.12.2018

meniny má: Kornélia

Schválený rozpočet obce Horné Štitáre 2019-2021 VZN č.1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet obce 2019-2021 VZN č. 1/2019

Upozornenie!!!

Upozornenie - separovanie a ukladanie odpadov!

Obecná knižnica

Obecná knižnica Horné Štitáre

Publicita projektu

Verejné priestranstvo pri Obecnom úrade

Publicita projektu

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

PROJEKT - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre"


5635769

Úvodná stránka