Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

VZN

O určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole a školskom zariadení v Horných Štitároch

Schválené: 10.8.2017

Vyhlásené: 11.8.2017

Účinnosť: 1.9.2017

Platné do: 31.12.2020

Obec Horné Štitáre  v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 6 ods. 24 zákona číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 140 zákona číslo 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákona ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vydáva toto:

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÉ ŠTITÁRE

č. 4/2017

 

 

o určení  výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole a školskom zariadení v Horných Štitároch.

 

Článok I

Predmet všeobecne záväzného zariadenia.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku:

za pobyt dieťaťa v materskej škole
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

 

Článok II

Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva Obec Horné Štitáre príspevok za zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 3,33 EUR/mesiac pre jedno nezaopatrené dieťa.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza na dieťa, ktoré:

má jeden rok pred plnením školskej dochádzky,

ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,

z dôvodu choroby, alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza vopred do 10. dňa po predložení faktúry v kalendárnom mesiaci.

 

Článok III

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v materskej škole.

 

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Príspevok na nákup potravín na deň na jedlo pre jedno dieťa materskej školy je spolu 1,19 € - tretie pásmo z finančných pásiem pre materské školy, z toho:

Zákonný zástupca uhrádza príspevok na:

desiata 0,28 €,

obed 0,48 €,

olovrant 0,23 €.

Obec uhrádza príspevok:

za čiastočnú úhradu nákladov na stravu 0,20 € na dieťa/deň.

Príspevok, ktorý uhrádza zamestnanec školy za obed vo výške nákladov na nákup potravín je 0,96 €, obec prispieva na stravné zamestnancov vo výške 0,10 €, príspevok zo SF je vo výške 0,13 €.

 

Článok IV

Záverečné ustanovenia.

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Štitáre sa na tomto návrhu všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia uznieslo dňa 10.08.2017 uznesením č. 30/2017.
 

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Horných Štitároch.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

 

V Horných Štitároch,  dňa 10.08.2017.

 

 

 Návrh VZN vyvesený:          18.07.2017

Návrh VZN zvesený:             09.08.2017

VZN schválené dňa:             10.08.2017

VZN vyvesené dňa:              11.08.2017

VZN zvesené dňa:                28.08.2017

VZN účinné od:                     01.09.2017

 

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Fulka

                                                                                                  starosta obce

 


webygroup

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Upozornenie!!!

Upozornenie - separovanie a ukladanie odpadov!

Výlet - Východné Slovensko

18.10.2019 - 20.1.02019 - Výlet - Východné Slovensko

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - stavebné práce

Obecná knižnica

Obecná knižnica Horné Štitáre

PROJEKT - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre"

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Obchodná verejná súťaž - predaj obecných stavebných pozemkov

Nová IBV - nové obecné stavebné pozemky na IBV


6554947

Úvodná stránka