Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

Miestna samospráva

Stavebné konanie, životné prostredie a vyvlastňovacie konanie

Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby Malého zdroja znečistenia
 ziadost_o_suhlas_maly_zdroj_znecistenia.rtf (8.7 kB) (8.7 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu užívania Malého zdroja znečistenia
 ziadost_o_uzivanie_maleho_zdroja_znecistenia.rtf (9.7 kB) (9.7 kB)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie Samostatne hospodáriaceho roľníka
 ziadost_o_vydanie_osvedcenia_o_zapise__o_evidencie_shr.rtf (38 kB) (38 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 ziadost_o_vydanie_potvrdenia_o_veku_stavby.rtf (13.1 kB) (13.1 kB)

stavebné povolenie
Žiadosť o stavebné povolenie
 ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia.rtf (54.3 kB) (54.3 kB)

výrub drevín
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.rtf (18.9 kB) (18.9 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu
 ziadost_o_vydanie_zavazneho_stanoviska__-_120_sz_a_-_140__sz.rtf (13.4 kB) (13.4 kB)

Žiadost o vystavenie oznámenia o určení súpisného a orientačného čísla stavby
 ziadost_o_vystavenie_oznamenia_o_urceni_supisneho_a_orientacneho_cisla_stavbe.rtf (6.8 kB) (6.8 kB)

zmena stavby pre dokončením
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim.rtf (24.4 kB) (24.4 kB)

zmena v užívaní stavby
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
 ziadost_o_zmenu_ucelu_stavby.rtf (23.7 kB) (23.7 kB)

Výrub drevín na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Žiadosť o výrub drevín na pozemkoch vo vlastníctve obce Horné Štitáre
 podnet_na_vyrub_drevin.rtf (14.7 kB) (14.7 kB)

vodná stavba - studňa
Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studne
 povolenie_vodnej_stavby_studne.rtf (15 kB) (15 kB)

Vzdanie sa odvolania
Prehlásenie o vzdaní sa opravného prostriedku
 prehlasenie_o_vzdani_sa_opraveneho_prostriedku.rtf (9.2 kB) (9.2 kB)


Stanovisko vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti k žiadosti o drobnú stavbu
Stanovisko vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti k žiadosti o drobnú stavbu
 stanovisko_suseda_k_ohlaseniu_drobnej_stavby_1.rtf (39.4 kB) (39.4 kB)


Stanovisko vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie stavebného povolenia.
 stanovisko_suseda_k_stavebnemu_povoleniu.rtf (48.6 kB) (48.6 kB)

Stanovisko vlastníkov susedných nehnuteľností k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia
 suhlas_vlastnikov_susednych_nehnutelnosti_k_uzemnemu_rozhodnutiu.rtf (11.2 kB) (11.2 kB)

odborný dozor na stavbe
Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom dozore na stavbe
 vyhlasenie_stavebneho_dozoru.rtf (37.4 kB) (37.4 kB)

Žiadost ovydanie súpisného šňčísla
 ziad_urcenie_sup_or_cisla.rtf (60.1 kB) (60.1 kB)

búracie povolenie
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 ziadost_o_odstranenie_stavby.rtf (23.2 kB) (23.2 kB)

Potvrdenie o vlastníctve pôdy - predaj poľno prebytkov
Potvrdenie o vlastníctve pôdy - pre potreby predaja poľno prebytkov
 ziadost_o_pode_k_predaju_polno_prebytkov.rtf (12.7 kB) (12.7 kB)

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby väčšej ako 3 m2 - Stavebné povolenie
Povolenie reklamnej stavby väčšej ako 3 m2 - Stavebné povolenie
 ziadost_o_povolenie_reklamnej_stavby_vacsej_ako_3_m2.rtf (90.2 kB) (90.2 kB)

Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podania
 ziadost_o_predlzenie_lehoty_na_doplnenie_podania.rtf (7.4 kB) (7.4 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.rtf (29.4 kB) (29.4 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 ziadost_o_predlzenie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia.rtf (21.8 kB) (21.8 kB)

ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie drobných stavieb
 cestne_vyhlasenie_k_ohlaseniu_stavebnych_uprav.rtf (33 kB) (33 kB)

Dodatočné povolenie stavby
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 dodatocne_stavebne_povolenie.rtf (24.4 kB) (24.4 kB)

Dodatočné povolenie stavby spojené s užívaním
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s užívaním
 dodatocne_stavebne_povolenie_s_uzivanim.rtf (25.7 kB) (25.7 kB)

Doplnenie žiadosti
 doplnenie_ziadosti.rtf (9.4 kB) (9.4 kB)

Kolaudačné konanie - stavba
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia
 kolaudacne_rozhodnutie_stavba.rtf (25.4 kB) (25.4 kB)

Navrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby väčšej ako 20 m2
 navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_reklamnej_stavby_vacsia_ako_20__m2.rtf (35.9 kB) (35.9 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.rtf (23.7 kB) (23.7 kB)

Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie_zmeny_uzemneho_rozhodnutia.rtf (34.8 kB) (34.8 kB)

Ohlásenie drobnej reklamnej stavby menšej ako 3 m2
 ohlasenie_drobnej_reklamnej_stavby_mensej_ako_3_m2.rtf (30 kB) (30 kB)

ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie drobných stavieb
 ohlasenie_drobnej_stavby.rtf (18.3 kB) (18.3 kB)

jednoduchá stavba
Ohlásenie jednoduchej stavby a drobnej stavby
 ohlasenie_jednoduchej_a_drobnej_stavby.rtf (16.7 kB) (16.7 kB)

ohlásenie stavebných úprav
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 ohlasenie_stavebnych_uprav.rtf (17.2 kB) (17.2 kB)

Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín
 oznamenie_o_nevyhnutnom_vyrube_drevin.rtf (49.6 kB) (49.6 kB)

Oznámenie o začatí stavby
Oznámenie o začatí stavby a dodávateľa stavby
 oznamenie_o_zacati_stavby_a_dodavatela_stavby.rtf (9.8 kB) (9.8 kB)

Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
 oznamenie_poplatky_mzzo.rtf (122.7 kB) (122.7 kB)

Žiadosť o poskytnutie grantu
 ziadost_o_poskytnutie_grantu.rtf (16.3 kB) (16.3 kB)

Právne konanie

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom
 odkupenie_pozemku_ziadost.rtf (7.8 kB) (7.8 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 potvrdenie_o_veku_stavby_ziadost.rtf (7 kB) (7 kB)

Žiadosť o sprístupnenie informácií
 spristupnenie_informacii_211_ziadost.rtf (39.3 kB) (39.3 kB)

Žiadosť o zrušenie vecného bremena
 vecne_bremeno_zrusenie_ziadost.rtf (7.1 kB) (7.1 kB)

prevod bytu
Žiadosť o prevod vlastníctva (kúpy) komunálneho bytu
 ziadostoprevodvlastnictvabytu.rtf (13.6 kB) (13.6 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k notárskej zápisnici
 ziadostovyjadrenieknotarskejzapisnici.rtf (16.7 kB) (16.7 kB)

Zrušenie vecného bremena - pozemok
 zrusenie_vecneho_bremena_byt.rtf (7.2 kB) (7.2 kB)

Správa majetku a služieb

Povolenie na zvláštne používanie miestnej komunikácie - rozkopávkové povolenie
 ziadost_na_zvlastne_uzivanie_mk_-_rozkopavkove_povolenie.rtf (16.7 kB) (16.7 kB)

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie - porucha
 ziadost_na_zvlastne_uzivanie_mk-porucha.rtf (20.9 kB) (20.9 kB)

Starostlivosť o občanov, podnikateľských činností a školstva

Dotazník občianskeho obradu - pohreb
 dotaznik_pohreb.rtf (34.3 kB) (34.3 kB)

Zrušenie prevádzky
Oznámenie o zrušení prevádzky
 ohlasenie_o_ukonceni_cinnosti_prevadzkarne.rtf (7.8 kB) (7.8 kB)

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva
 oznamenie_o_zaniku_danovej_povinnosti_za_uzivanie_verejneho_priestranstva.rtf (58.5 kB) (58.5 kB)

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva
 oznamenie_zameru_osobitneho_uzivania_verejneho_priestranstva.rtf (18.3 kB) (18.3 kB)

Žiadosť o Vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovisku
 ziadost__o_predaj_vyrobkov_na_trhovisku.doc (47 kB) (47 kB)

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
 ziadost_o_poskytnutie_financneho_prispevku.rtf (125.5 kB) (125.5 kB)

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov
 ziadost_o_poskytnutie_prispevku_na_stravovania_poberatelom_dochodku.rtf (69.3 kB) (69.3 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.rtf (76.2 kB) (76.2 kB)

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
 ziadost_o_predlzenie_najomnej_zmluvy.rtf (9.9 kB) (9.9 kB)

Žiadosť o pridelenie bytu
 ziadost_o_pridelenie_bytu.rtf (296 kB) (296 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 ziadost_o_zabezpecenie_poskytovania_socialnej_sluzby.rtf (68.3 kB) (68.3 kB)

Žiadosť o zmenu trvalého/prechodného pobytu
 zmena_trvaleho_prechodneho_pobyt.rtf (105.7 kB) (105.7 kB)

Ekonomické konanie

 oznamenie_o_vzniku_povinnosti_ko_2015_obyvatelia.rtf (62.6 kB) (62.6 kB)

Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - Obyvatelia
 oznamenie_o_zaniku_povinnosti_ko_2015_obyvatelia.rtf (62.6 kB) (62.6 kB)

Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - Obyvatelia
 oznamenie_vznik_odpady_po_2014_mnozst_zber.rtf (12.7 kB) (12.7 kB)

Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti na poplatok za komunálne odpady Podnikatelia-fyzické osoby a právnické osoby - Množstvový zber KO
 oznamenie_vznik_odpady_po_2014_poc_osob.rtf (17.6 kB) (17.6 kB)

Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti na poplatok za komunálne odpady - Podnikatelia-fyzické osoby a právnické osoby
 oznamenie_zanik_odpady_po_2014_mnozst_zber.rtf (8.1 kB) (8.1 kB)

Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti na poplatok za komunálne odpady Podnikatelia-fyzické osoby a právnické osoby - Množstvový zber KO
 oznamenie_zanik_odpady_po_2014_poc_osob.rtf (7.8 kB) (7.8 kB)

Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti na poplatok za komunálne odpady - Podnikatelia-fyzické osoby a právnické osoby
 ziadost_o_poskytnutie_grantu.rtf (16.3 kB) (16.3 kB)

Žiadosť o poskytnutie grantu - Grantový formulár
 zmena_podkladovych_udajov_ko_obyvatelia.rtf (65.3 kB) (65.3 kB)


webygroup

dnes je: 21.4.2019

meniny má: Ervín

Upozornenie!!!

Upozornenie - separovanie a ukladanie odpadov!

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Vývozné kalendáre - 1. polrok 2019

Vývozné kalendáre - 1. polrok 2019

Obecná knižnica

Obecná knižnica Horné Štitáre

PROJEKT - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre"

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre


5970307

Úvodná stránka