Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

Horné Štitáre

Obec Horné Štitáre


Názov:                                                 Obec Horné Štitáre.
Adresa pre poštový styk:                 Obecný úrad, 956 03  Horné Štitáre 75.
Tel.:                                                     038/5388121 038/5388117.
Email:                                                 info@hornestitare.sk, starosta@hornestitare.sk.
Web:                                                    www.hornestitare.sk.
Okres:                                                 Topoľčany.
IČO:                                                     00310450.
DIČ :                                                   2021315406.
Právna forma:                                   právnická osoba.
Deň vzniku:                                       Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa  riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR.
Rozloha obce:                                  568 ha.
Počet obyvateľov k 31.12.2016:    550.

Základné orgány obce:

1. Obecné zastupiteľstvo.
2. Starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali v roku 2014 na obdobie 4 rokov v počte 5.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
• Mgr. Mária Chromíková  - zástupca starostu obce, Horné Štitáre 83,
• Peter Dobiaš, Horné Štitáre 27,
• Marek Balážik, Horné Štitáre 209,
• Rastislav Šramatý, Horné Štitáre 94,
• Oľga Balajková, Horné Štitáre 51.

Prvá písomná zmienka o obci:
Horné Štitáre sú obec na Slovensku v okrese Topoľčany. Obec leží v strednej časti Nitrianskej pahorkatiny na hornom toku Perkovského potoka. Názov obce je odvodený od názvu lokality, na ktorej sa za čias Veľkomoravskej ríše vyrábali obranné štíty. Prvou písomnou zmienkou o obci je darovacia listina uhorského kráľa Belu IV. z roku 1246. V 16. storočí obcou prechádzala Kráľovsko-cisárska poštová cesta a v roku 1558 bola v obci zriadená prepriahacia stanica konskej pošty. Erb pochádza z 18. storočia. Tvorí ho modrý štít so zlatým obrneným ramenom, držiacim strieborný meč.

 

Z histórie obce:
Obec Horné Štitáre je doložená z r. 1113 ako Scitar. Neskoršie doložené názvy sú: Chitar (1276), Czitare (1773), Čitáre (1920), Horné Štitáry (1927), Horné Štitáre (1948), maď. Felsöcsitár. Obec sa spomína v susedstve majetkov zoborského kláštora. Do r. 1650 patrila Berényiovcom, neskoršie viacerým majiteľom. V r. 1715 mala 9 poddanských a 3 želiarske domácnosti. V r. 1753 20 rodín a 20 opustených usadlostí malo v úžitku Obdokovské panstvo. V r. 1787 mala obec 30 domov a 217 obyvateľov, v r. 1828 34 domov a 232 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, najmä pestovaním cukrovej repy.
V 19. – 20. storočí mali tu majetky Stummerovci.

Na území dnešnej obce je archeologicky doložené slovanské sídlisko z doby veľkomoravskej, čo dokazujú nálezy osád a pohrebísk z 5. a 6. storočia.
Horné Štitáre ležia v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na hornom toku Perkovského potoka pri štátnej ceste  z Topoľčian do Hlohovca. Charakterizujú ju súradnice 18° 03´ východnej zemepisnej dĺžky 48° 32´ severnej zemepisnej šírky. Stred obce má nadmorskú výšku 194 m, chotár 182-222 m. Chotár odlesnených úvalinami rozčlenených chrbtov tvoria mladotreťohorné íly pokryté sprašou. Má hnedozemné pôdy.
Medzi významné stavby v obci patrí kaplnka - rodinná hrobka - postavená v r. 1839 na miestnom cintoríne. Jej stavebníkom bol Viktor Zerdeheli. Je to jednoloďová stavba barokovo - klasicistického slohu s polygonálnym uzáverom presbytéria. Interiér kaplnky tvorí hlavný oltár - barokový, pochádzajúci pravdepodobne z čias výstavby kaplnky. Až v roku 1967 bol pristavaný ku kaplnke nový objekt kostola, v ktorom sa začali konať bohoslužby  od roku 1969 a dostal názov Kostol Božského srdca Ježišovho. Kaplnka v súčasnosti slúži ako dom smútku.  Ďalej sa zachovali prícestné sochy, pochádzajúceho zo 17. až 20. storočia. Prícestná socha Panny Márie na cintoríne bola postavená v roku 1695. Prícestná socha Panny Márie s Ježišom /dieťaťom/ - pri odbočke cesty do Hajnej Novej Vsi pochádza pravdepodobne z pol. 19. stor., v roku 1914 bola opravovaná.v roku 1908 dala obec postaviť novú zvonicu- nový väčší zvon, novú obecnú pastierňu a vyhotoviť sochu Božského srdca Ježišovho v roku 1914. Na pamiatku 9 občanov padlých v I. svetovej vojne bol postavený kríž a pomník s pamätnou tabuľou, odhalený a posvätený v roku 1941. V roku 1925 bol založený Dobrovoľný hasičský zbor. Pozornosť si zaslúži zachovaná ručná striekačka z roku 1931. V roku 1963 bol postavený kultúrny dom spolu s obecným úradom, bola otvorená aj predajňa potravín a hostinec. V 70-tych rokoch boli v obci vybudované chodníky, splašková kanalizácia a  miestne komunikácie. V roku 1992 bola otvorená nová požiarna zbrojnica. V roku 2006 začala výstavba 8 obecných nájomných bytov. Obec je plne elektrifikovaná, má vlastný vodovod a je plynofikovaná.

Symboly obce:

Horné Štitáre patrili v minulosti medzi tie obce, ktoré si utvorili svoj obecný znak. Obecné znaky boli symbolom samosprávy obce, k rozvoju ktorej prišlo začiatkom 17. storočia. Pre obecnú správu bola pečať dôležitým dokladom jej právnej sily. Na písomnostiach vydávaných obecnou správou Horných Štitár sa zachovala jedna vosková pečať z konca 18. alebo začiatku 19. storočia o Ø 300 mm s kruhopisom „CZITÁR KÖSZEG PECSETJE“ (PEČAŤ OBCE ŠTITÁRE) v pečatnom poli s obrneným ramenom držiacim meč nad pažiťou. Nápis na pečiatke je maďarský, čo bolo v tom čase v súlade s nariadením používať úradné t.j. maďarské názvy obcí. Z motívu tejto pečate vychádza aj návrh akad. maliara Alojza Machu, ktorý si obec Horné Štitáre zvolila za svoj erb. Erb Horných Štitár tvorí modrý štít, so zatým obrneným ramenom držiacim strieborný meč.
Medzi symboly obce patrí aj vlajka vychádzajúca z farieb erbu, pozostávajúca z piatich pozdĺžnych pruhov: modrý, biely, modrý, žltý a modrý, ukončená tromi cípmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky a okrúhle pečatidlo s obecným symbolom v strede a kruhopisom : OBEC HORNÉ ŠTITÁRE.

Erb je tradičný symbol vytvorený podľa určitých pravidiel, ktorý symbolizuje osobu, obec, mesto, alebo príslušnosť ku skupine osôb. V súčasnosti je erb často nahradzovaný firemným logom a tak tradícia mať erb postupne zaniká. V minulosti Erb, pečať a vlajka tvorili spolu trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahovali osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.
                                           
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.


     Obec Horné Štitáre je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
    Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.


 

webygroup

Upozornenie!!!

Upozornenie - separovanie a ukladanie odpadov!

Obecná knižnica

Obecná knižnica Horné Štitáre

Termíny vývozu separovaného odpadu - 1. polrok 2018

Termíny vývozu separovaného odpadu - 1. polrok 2018

Publicita projektu

Verejné priestranstvo pri Obecnom úrade

Publicita projektu

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

PROJEKT - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre"

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír


5359437

Úvodná stránka